Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
Log InKdo má být pokřtěn
Resources and Materials - Baptism in cells
The translation is not available.

V odpovědi na tuto otázku se často ukáže, na čem náš přítel staví svoji představu o odpuštění hříchů. Někteří lidé si dělají iluze o Božím odpuštění, když se jejich život nějak zlepšil, nebo když s některými významnými hříchy přestali. Přestat se špatnými skutky je chvályhodné rozhodnutí; taková změna občas nastává, když je člověk v pravidelném kontaktu s křesťany, když sám začne oslovovat Ježíše a když si čte Bibli.
Nicméně podle jasných biblických prohlášení nám pro odpuštění našich hříchů nepomůže ani naše polepšení, ani náprava zlých skutků, ani prosba za odpuštění. Podle Bible my sami nemůžeme pro odpuštění svých hříchů udělat nic jiného než s důvěrou přijmout oběť Ježíše.
Odpuštění hříchů před Bohem spočívá pouze a jedině v oběti Pána Ježíše, kterou za všechny naše špatné věci přinesl na kříži. Na nás se čeká jen v tom, abychom se o Jeho oběť opřeli svojí důvěrou a abychom Mu své hříchy vyznali a přijali Jeho odpuštění a taky Jeho novou vládu ve svém životě. O tom velmi jasně pojednává celá řada biblických textů; některé uvádíme tady pod čarou, určitě si je pročti.

Takže když někdo na otázku, "jak jsi dosáhl odpuštění svých hříchů", povídá o svém polepšení a tak podobně, pravděpodobně ještě potřebuje jasněji porozumět a přijmout skutečnost, že odpuštění je možné výhradně díky tomu, že nevinný Ježíš vzal naše hříchy na sebe a zemřel za ně na kříži (2. Korintským 5:21).
Pokud ovšem někdo s důvěrou pozval Ježíše do svého života a přijal jeho oběť za svoje hříchy, pak je Božím dítětem a nic nebrání, aby byl pokřtěn.

Někdy od úplně nového věřícího možná uslyšíš nezvyklé formulace nebo neočekávané odpovědi. Je pravděpodobné, že nepoužije biblické citáty ani teologickou terminologii, ale svým vlastním jazykem vyjádří, jak věcem rozumí. Vezmi to jako radostnou příležitost pozorně naslouchat, dále rozmlouvat a přečíst některý z klíčových biblických textů; případně připoj vlastní příběh, co Pán Ježíš udělal ve tvém životě.
V některých situacích je užitečné poprosit o vyprávění, jak se to stalo, že Pána Ježíše přijal do svého života.

Při takovýchto rozhovorech je moc důležitý náš postoj laskavosti a přízně. Vždyť jde o nově narozené Boží děti, kterým většinou chybí základní znalosti. Docela klidně taky může jít o člověka s duchovním zájmem, který se duchovně právě má ve tvé přítomnosti narodit. A tak výsledkem vašeho rozhovoru může být buď vděčné ujištění o jeho Záchraně nebo naopak výzva, aby právě v této chvíli vyznal své špatné věci Ježíši a přijal Ho za svého Pána.


1. list Janův 1:7 Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a KREV JEŽÍŠE KRISTA, jeho Syna, NÁS OČIŠŤUJE OD KAŽDÉHO HŘÍCHU. (8) Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. (9) Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.

2. Korintským 5:21 Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Římanům 3:23 Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, (24) ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.

Římanům 5:8 Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Efezským 2:8 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar; (9) není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.

Skutky apoštolů 10:43 Jemu (Ježíšovi) všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.

Židům 10:12 On (Ježíš) však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl po pravici Boží... Jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. (15) Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, neboť po slovech: (16) 'Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, praví Pán: budu dávat své zákony do jejich srdce a napíši je do jejich mysli,' (17) dodává: 'a na jejich hříchy a jejich nepravosti už nevzpomenu více.' (18) Kde je odpuštění hříchů, tam už není oběti za hřích.